ภาคสมทบ (วันอาทิตย์)

กำหนดการสอน ภาคสมทบวันอาทิตย์

รหัสวิชา 3000-1520                                            

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์ 1                                                          

หน่วยกิต   3

ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ถึง 11 สิงหาคม 2556         

เวลาสอน 9:00 ถึง 10:20 และ 12:40 ถึง 14:00                                        

ห้องเรียน  131 และ 113

นักศึกษาระดับชั้น  ปวส 1/1,1/6 กจ,บช,กต,ลจ                        

อาจารย์ผู้สอน อ.ศุภชัย เหมือนดอกไม้                              

โทรศัพท์ 0815832208

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.laemtech.ac.th/supachai_ltc/

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น พื้นที่ใต้โค้งปกติ การสุ่มตัวอย่าง

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้เรื่อง ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น พื้นที่ใต้โค้งปกติ การสุ่มตัวอย่างไป

    ใช้ประกอบในวิชาชีพ

3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น พื้นที่ใต้โค้ง

    ปกติ การสุ่มตัวอย่าง

มาตรฐานรายวิชา

     1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตรรกศาสตร์และนำไปใช้สรุปในการอ้างเหตุผลได้

     2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความน่าจะเป็น และคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้

     3. คำนวณพื้นที่ใต้โค้งปกติและนำไปคำนวณความน่าจะเป็นของตัวแปรที่ต่อเนื่องได้

     4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง และการแจกแจงค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวอย่างประชาได้

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ประพจน์ การเชื่อมและค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่า

ความจริง ประพจน์ที่สมมูลกัน ประโยคเปิด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล กฎเกณฑ์เบื้องต้น

เกี่ยวกับการนับ แฟกทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ การทดลองสุ่ม และ แซมเปิลสเปช เหตุการณ์

และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกันพื้นที่ภายใต้

โค้งปกติ การสุ่มตัวอย่าง วิธีและขั้นตอนของการสุ่มตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ การแจกแจงค่าเฉลี่ยที่

ได้จากตัวอย่างประชากร

วันที่                                           รายการสอน

2 มิ.ย. 56                             ตรรกศาสตร์เบี้องต้น

9 มิ.ย. 56                             ตรรกศาสตร์เบี้องต้น (ต่อ)

16 มิ.ย. 56                           เซต

23 มิ.ย. 56                           เซต (ต่อ)

30 มิ.ย. 56                           วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีการจัดหมู่

7 ก.ค. 56                             วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีการจัดหมู่ (ต่อ)

14 ก.ค. 56                           ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

21 ก.ค. 56                           พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

28 ก.ค. 56                           การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น

4 ส.ค. 56                             การแจกแจงของค่าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

11 ส.ค. 56                           สอบปลายภาคเรียน