กำหนดการสอน ภาคสมทบวันอาทิตย์

รหัสวิชา 3308-2003          

ชื่อวิชา  หลักการถ่ายภาพดิจิตอล        

หน่วยกิต   3         

ระหว่างวันที่  2  กุมภาพันธ์  2557  ถึง  27  เมษายน  2557

เวลาสอน …14.00 น....... ถึง ...15.20 น...........

ห้องเรียน…....124........

นักศึกษาระดับชั้น...ปวส.1/1,1/6  คธ…........

อาจารย์ผู้สอน .......อาจารย์ศุภชัย...เหมือนดอกไม้......

โทรศัพท์    .....081-583-2208....... 

จุดประสงค์รายวิชา

   1.  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการถ่ายภาพดิจิตอล

   2.  เพื่อให้เกิดทักษะการถ่ายภาพระบบดิจิตอล

   3.  เพื่อให้เกิดความรัก การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

มาตรฐานรายวิชา

   1. มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้จริง (Solid Knowledge & Practical) ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กล้องดิจิตอล

   2. มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติถ่ายภาพประเภทต่างๆ  มีความเชี่ยวชาญ (High Performance Standard)  ในการถ่ายภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต มีความ

      ขยันอดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติ การถ่ายภาพ การจัดแสง การใช้กล้อง การใช้เครื่องมือในการพิมพ์ภาพ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของ

ระบบการถ่ายภาพดิจิตอล

วันที่                          รายการสอน                            

2 ก.พ. 57            ประวัติการถ่ายภาพ

9 ก.พ. 57            กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์

16 ก.พ. 57          หลักการและความรู้ทั่วไปในการถ่ายภาพ

23 ก.พ. 57          หลักการและความรู้ทั่วไปในการถ่ายภาพ

2 มี.ค. 57            การบำรุงรักษาอุปกรณ์และกล้องถ่ายภาพ

9 มี.ค. 57            การใช้กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว 35 มม.และการใช้กล้องดิจิตอล กล้องฟิลม์และกล้องดิจิตอล

16 มี.ค. 57          การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ  ( Quiz 1 )

23 มี.ค. 57          การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ  ( Quiz 2 )

30 มี.ค. 57          การถ่ายภาพประเภทต่างๆ  ( Quiz 3 )

6 เม.ย. 57           การถ่ายภาพประเภทต่างๆ  ( Quiz 4 )

20 เม.ย. 57         แสงเพื่อการถ่ายภาพ  ( Quiz 5 )

27 เม.ย. 57         สอบปลายภาคเรียน