โครงการสอน วิชาหลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

คณะบริหารธุรกิจ                                                 หมวดวิชาสาขางาน

รหัสวิชา 3204-2401                                           ชื่อวิชา  หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก        

จำนวน  3  หน่วยกิต                                             เวลาเรียน  4  ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้สอน  อาจารย์ศุภชัย  เหมือนดอกไม้                     เบอร์โทรศัพท์ 0815832208             

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพ  Digital  ในคอมพิวเตอร์  ระบบภาพแบบ  Bitmap  และ  Vector  ระบบภาพ 2 มิติ และ3 มิติ  หลักการย่อ – ขยายภาพ  การย้ายตำแหน่ง   การหมุนภาพ  ปฏิบัติการสร้างกราฟิก 2 มิติ  และ  3  มิติ  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพ Digital ในคอมพิวเตอร์

2. เพื่อให้มีความสามารถใช้งานใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างกราฟิก

3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของการสร้างกราฟิก มาใช้ในงานคอมพิวเตอร์

วิธีการสอน

     บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน

อุปกรณ์การสอน/สื่อการสอน

     - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ Window โปรแกรม Adobe Photoshop CS

     - สื่อการสอน PowerPoint และ สื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว Workshops

     - ไฟล์ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูล Text  และเอกสารประกอบเนื้อหาโปรแกรม Adobe Photoshop CS

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

                Part A: วัดความรู้ (30 คะแนน)

                                การสอบกลางภาคเรียน                                                                      15

                                การสอบปลายภาคเรียน                                                                     15

                Part B:  การวัดประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ (70 คะแนน)

ที่

พฤติกรรมผู้เรียน

ประเมินผลกลางภาค

ประเมินผลปลายภาค

1

การสังเกต

5

5

2

ความรับผิดชอบ

5

5

3

งานกลุ่ม

5

5

4

การสนทนา

4

4

5

การนำเสนอ

4

4

6

ความคืบหน้า

4

4

7

ทักษะทั่วไป

4

4

8

ทักษะอาชีพ

4

4

รวม

35

35

รวมทั้งสิ้น

70

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์

     -ใบงาน แบบฝึกทักษะและ Workshop

     -แบบทดสอบ

     -แบบประเมินพฤติกรรม

 ประเมินผลการเรียน

 

ระดับคะแนน

เกณฑ์การวัดผล

80 – 100

4

75 – 79

3.5

70 – 74

3

65 – 69

2.5

60 – 64

2

55 – 59

1.5

50 – 54

1

0 – 49

0

ตารางกิจกรรมการเรียน

สัปดาห์

เนื้อหา

กิจกรรม

1

พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก            

บรรยาย,ใบงาน

2

ความแตกต่างของกราฟิกแบบ 2 มิติ

บรรยาย,ใบงาน,กิจกรรมกลุ่ม

3

เริ่มต้นกับ Adobe Photoshop CS

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ

4

เริ่มต้นกับ Adobe Photoshop CS

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ

5

การปรับแต่งภาพ

วีดีโอ,ใบงาน

6

การทำงานกับสี การระบายสีและการตกแต่งภาพ

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ,กิจกรรมกลุ่ม

7

การจัดวางและการปรับรูปทรง

วีดีโอ,ใบงาน,บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ

8

การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ

9

สอบกลางภาค

สอบกลางภาค

10

การทำงานด้วย Selection และ Layer

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ

11

การทำงานด้วย Selection และ Layer

วีดีโอ,ใบงาน

12

ตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์      

บรรยาย,วีดีโอ,ใบงาน

13

การแต่งภาพด้วยการรีทัช

วีดีโอ,ใบงาน

14

Path และการใช้ปากกาวาดภาพ

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ,ใบงาน

15

รูปแบบพิมพ์งานออกด้วย Adobe Photoshop CS

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ

16

ปฏิบัติการสร้างงานกราฟิก

กิจกรรมกลุ่ม,งานเดี่ยว,ปฏิบัติ

17

สร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ

บรรยาย,สาธิต,ปฏิบัติ

18

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค